Om coaching och ledarskap

Trädet har rötter, båten har köl och huset har en grund. Det viktigast finns oftast under ytan. Jag tror det är likadant med människor.

Hur kan du skapa en grund i dig som ger dig störst möjlighet att utveckla både dina prestationer och relationer?
Vad är det som gör att vissa människor och företag lyckas med att nå sina mål?

Begreppen ledarskap och coaching har många nyanser. För mig börjar det med att vara ledare och coach för mig själv. Att jag upptäcker vad jag vill, att jag vågar var ärlig med mitt nuläge och att jag agerar i den riktning som jag vill. Att agera i enlighet med sin egen vilja kan vara lätt, och ibland riktigt utmanande. Vi har alla beteendemönster som i vissa fall hjälper oss och i andra fall stjälper oss. Jag älskar att hjälpa människor och grupper att upptäcka vad de gör som fungerar, och vilka mönster som behöver ändras för att relationer och prestationer ska fungera. I rollen som ledare och coach, för mig själv och för andra, behöver jag lära mig att kommunicera effektivt och konstruktivt,

Jag är utbildad i det som är gemensamt inom kommunikation och förändringsprocesser. Det handlar om ett fåtal nyckelfaktorer, som påverkar om vi lyckas, eller inte lyckas. Genom en ökad kompetens om dessa nyckelfaktorer skapas en stabil grund för prestationer och relationer.

En metafor som beskriver min syn på coaching:

Från ekollon till ek

Kunskapen om eken finns i ekollonet. Allt finns där från start. Jag tror människor fungerar likadant.
Det som startar utvecklingsprocessen hos ekollonet är vatten. Vatten kommer in i ekollonet som skapar ett tryck på skalet, ett sk osmotiskt tryck. När trycket blir för stort, spricker skalet och eken börjar vecklas ut: utvecklas. All potential i ekollonet ligger vilande tills vattnet startar processen. Som människa behövs det ibland bara en ny tanke, ett nytt mönster, eller ett annat fokus för att människan ska vecklas ut.
Eken utvecklar grenar åt olika håll för att skapa balans. Skulle det bara finnas grenar på en sida, skulle eken falla. Jag tror vi människor utvecklas i likhet med eken. All information om oss, finns i oss. Vi kan behöva hjälp med att komma i kontakt med vad vi vill, vad vi tycker är viktigt och vad vi faktiskt behöver börja göra eller sluta göra för att komma dit vi vill. Eken behöver en blandning av sol, syre, näring och vatten för att nå sin fulla potential. Vilken inre, respektive yttre miljö, behöver du skapa för att utvecklas dit du vill?

På hösten innan eken släpper sina löv så suger den först tillbaka näringen som finns i löven, innan den släpper dem. Precis som vi människor kan lära oss av våra erfarenheter, innan vi  släpper dem och går vidare.